Rejoice
Welcome, how can we help?

privacylogo.pngNếu yêu cầu của bạn liên quan đến Quyền của Chủ thể Dữ liệu, chẳng hạn như quyền được yêu cầu xóa dữ liệu, truy cập, cung cấp dữ liệu hoặc hủy đăng ký (rút lại sự đồng ý), nhấp vào đây.

Trước khi bạn gửi tin nhắn của mình, chúng tôi muốn giải thích cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn và tại sao thông tin đó lại quan trọng đối với chúng tôi như là đối với bạn.

 Để chúng tôi có thể trợ giúp bạn, P&G và các nhà cung cấp dịch vụ được ủy thác của chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn. Thông tin của bạn sẽ được lưu trữ trong khoảng thời gian phù hợp với yêu cầu pháp lý và quy định, tùy vào tính chất truy vấn của bạn. 

 Cách chúng tôi sử dụng thông tin bạn cung cấp:

 • Hồi đáp và gửi các khoản mục hoặc thông tin phù hợp nhằm giải quyết yêu cầu của bạn 

• Kiểm tra với bạn về dịch vụ mà chúng tôi đã cung cấp cho bạn

• Báo cáo dữ liệu tới các cơ quan quản lý theo yêu cầu của pháp luật

• Xác định các xu hướng trong dữ liệu nhằm giúp chúng tôi cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của mình

 Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin bạn cung cấp ở đây để gửi thông tin tiếp thị cho bạn.  Để đọc Chính sách Quyền riêng tư của P&G, vui lòng nhấp vào đây

 

Tôi 18 tuổi hoặc nhiều hơn

x